Avskiljare (Fett/Olje-avskiljare)

En avskiljare, antingen en fettavskiljare eller oljeavskiljare, används för att separera fasta partiklar, oljor och fett från vatten. Denna process är vanligtvis nödvändig i industriella och kommersiella installationer, såsom restauranger, bensinstationer och verkstäder, där avloppsvatten kan vara förorenat på något sätt och behöver renas innan det släpps ut i det allmänna rörnätet.

Det är viktigt att notera att design och specifika processteg kan variera beroende på avskiljarens typ och tillämpning. Till exempel kan fettavskiljare ha ytterligare funktioner som fettfällor, fällning av speciella kemikalier och filtreringssystem för att effektivisera processen och uppfylla specifika regler och förordningar.

Våra tjänster för avskiljare inkluderar:

Vi erbjuder professionell installation av avskiljare för att säkerställa korrekt funktion och effektivitet. Vårt erfarna team kommer att planera och installera avskiljaren enligt dina specifika behov och krav.

För att säkerställa att avskiljaren fortsätter att fungera optimalt och uppfyller regler och förordningar, erbjuder vi regelbundet underhåll. Våra tekniker kommer att utföra inspektioner och rengöring för att avlägsna ackumulerade oljor, fetter och sediment.

Periodisk tömning och rengöring av avskiljaren är avgörande för att undvika överflöde och säkerställa att avskiljningsprocessen fungerar som den ska. Vårt team kommer att utföra tömning med specialutrustning och återfylla avskiljaren med rent vatten för att säkerställa dess funktion.

Om avskiljaren uppvisar problem eller behöver repareras, kan du lita på vårt team för att utföra nödvändiga reparationer och felsökning. Vi kommer att identifiera och åtgärda eventuella fel eller skador för att återställa avskiljarens funktion.

Vi är väl bekanta med de gällande regler och förordningar för avskiljare och kommer att se till att din avskiljare uppfyller alla krav. Vi hjälper dig att säkerställa att din installation och drift av avskiljaren följer alla relevanta miljö- och hälsokrav.

Vårt team av specialister inom avskiljare står till ditt förfogande för att ge expertkonsultation och rådgivning. Vi kan hjälpa dig att välja rätt typ av avskiljare för dina behov och ge rekommendationer för att förbättra avloppsreningsprocessen.

Vi ser att processen för en avskiljare består av flera steg:

1. Inlopp: Förorenat vatten strömmar in i avskiljaren genom ett inloppsrör

2. Första skiljeväggen: När det förorenade vattnet når avskiljaren första kammare, bromsas flödet för att möjliggöra avskiljning av grova partiklar och större föroreningar. Större partiklar sjunker till botten av avskiljaren.

3. Olje- eller fettavskiljning: Efter den första kammaren strömmar vattnet vidare till nästa separerande kammare där olja och fett avskiljs. Dessa ämnen har en lägre densitet än vatten och stiger därför till ytan.

4. Vattenrening: Renat vatten fortsätter därefter att flöda till avskiljarens sista kammare, där ytterligare (finare) partiklar och föroreningar kan avskiljas genom sedimentation. Vattnet kan sedan antingen ledas ut till det allmänna avloppssystemet eller vidare till ett ytterligare infiltrerings steg för att uppfylla specifika krav eller riktlinjer.

5. Underhåll och tömning: Periodiskt underhåll och tömning av avskiljaren är mycket nödvändigt för att avlägsna de ackumulerade oljorna, fetterna och sedimenten. Tiden för detta periodiska underhåll varierar med belastningen och detta behöves testas fram från fall till fall. Detta utförs genom att pumpa ut innehållet med hjälp av specialutrustning. Återfyll ALLTID med rent vatten omedelbart efter tömning! En tom avskiljare fungerar INTE!!!